VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Zarówno w przypadku liceum dla młodzieży jak i liceum dla dorosłych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć osobiście (w przypadku liceum dla młodzieży - z jednym z rodziców lub opiekunem) w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3 wraz z kompletem dokumentów. 

Kandydaci do liceum dla młodzieży:

   • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
   • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
   • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie);
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;
   • kwestionariusz osobowy do wypełnienia wspólnie z rodzicami - plik do pobrania
   • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą,
   • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania
Kandydaci do liceum dla dorosłych: 

   • oryginał świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej;
   • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku absolwentów gimnazjum);
   • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie);
   • kserokopia dowodu osobistego;
   • kwestionariusz osobowy - plik do pobrania
   • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą,
   • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania

 

Warunkiem przyjęcia do Technikum jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Podanie o przyjęcie do szkoły mozna złożyć w sekretariacie przy ul. Kaleńskiej 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty wymagane przy zapisach do szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 3 zdjęcia 37×52 mm(podpisane na odwrocie),
  • kwestionariusz osobowy do wypełnienia wspólnie z rodzicami - plik do pobrania
  • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą
  • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania


Ze względu na to, że kandydaci do Technikum to osoby niepełnoletnie, prosimy o przyjście wraz z rodzicem (opiekunem).

NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY TRWA DO 15 WRZEŚNIA, NA SEMESTR LETNI DO 15 MARCA.