VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Egzamin maturalny przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, do 30 września składa w swojej szkole, wstępną pisemną deklarację. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 
Osoba przystępująca do egzaminu maturalnego zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: 1. J. polski 2. J. obcy nowożytny spośród podanych:angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
 2. w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 1. J. polski 2. Matematyka 3. J. obcy nowożytny(ten sam, który zdaje w części ustnej)
 3. w części pisemnej - jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński,język obcy nowożytny(spośród podanych wyżej),j.polski, matematyka, WOS.

Informacje dla absolwentów z roku szkolnego 2014 / 2015 deklarujących ponowne przystąpienie do egzaminu:

1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu - zdaje egzamin zgodnie z przepisami, jakie obowiązywał w roku w którym zdawał pierwszy raz.

2. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu - zdaje egzamin zgodnie z przepisami, jakie obowiązują w roku w którym zdaje ten egzamin .

3. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia, absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie - zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje.DEKLARACJE MATURALNE

1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły składa deklarację do dyrektora macierzystej szkoły. Do 30 września - deklaracja wstępna. Do 07 lutego - deklaracja ostateczna.(deklaracja 1a)

2. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015 składa deklarację do dyrektora macierzystej szkoły. Do 30 września - deklaracja wstępna. Do 07 lutego - deklaracja ostateczna.(deklaracja 1a)

3. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości składa deklarację do dyrektora OKE, w terminie do 31 grudnia (deklaracja 1b).

4. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości(matura sprzed 2005 r.) składa deklarację do dyrektora OKE, w terminie do 31 grudnia (deklaracja 1c).

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania żadnych zmian.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły macierzystej lub dyrektorowi OKE.


Ponadto uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 5 przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym.

 
Absolwent może również przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż z sześciu przedmiotów dodatkowych:
 
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego – języka kaszubskiego,
 • z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym,
 • z matematyki – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego – języka kaszubskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z języka mniejszości narodowej – na poziomie rozszerzonym – jeśli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku; pozostali absolwenci mogą wybrać ten język na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 
Język obcy nowożytny, niezależnie od faktu czy został wybrany jako przedmiot obowiązkowy, czy dodatkowy, zdawany jest zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Język mniejszości etnicznej i język regionalny – język kaszubski, wybrany jako przedmiot dodatkowy, może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu częściach. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 2016


OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY:

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwenta, który:

 • po raz trzeci i kolejny przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej.
 • przystępuje do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłosił, ale do niego nie przystąpił.

Absolwent ponosi opłatę po 50 zł za każdy egzamin, w wysokości określonej w zał. 26a w terminie 01.01.2016 - 07.02.1016 na konto podane przez OKE.

Absolwent może być zwolniony z wniesienia opłaty, jeśli złoży do OKE stosowne dokumenty - zał 26b do 31.12 2015 r.

ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE WNIEŚLI OPŁATA BYLI ZOBLIGOWANI I NIE ZOSTALI ZWOLNIENI)NIE ZOSTANĄ UMIESZCZENI NA LISTACH EGZAMINACYJNYCH!